Monday, December 17, 2007

ရတုခ်နည္းမ်ား အေၾကာင္း...


ရတုခ်နည္း ၂၈ ပါး ရွိတယ္လုိ႔ မွတ္သားဖူးပါတယ္. ဘာေတြလဲဆုိေတာ႔

(၁) ထူးဆန္းေထြလာ
(၂) အညြန္႔မဲ႔ (၀ါ) မီးထင္းစ
(၃) ကကၠဳဆူးခ်ီ ကကၠဳဆူးခ်
(၄) စာက်ိဳး
(၅) စာတုံး
(၆) ဘီလူးရယ္
(၇) ညြန္႔ွရွင္
(၈) စာဆန္း
(၉) ေပါက္ျပ
(၁၀) ငုံဖူး
(၁၁) ပုလဲသြယ္
(၁၂) လည္ကုပ္ခ်ီ
(၁၃) အဖ်ားေကာက္
(၁၄) စမၸယ္ခ်ီ စမၸယ္ခ်
(၁၅) ျမင္းဆက္ခြ
(၁၆) ေရႊေလာင္းျပန္
(၁၇) ေသာ္တာေရာင္
(၁၈) ေနေရာင္ျခည္ေပး (၀ါ) ညြႏ္႔လန္း
(၁၉) ေဖ်ာက္ဆိပ္လလယ္
(၂၀) ညြန္႔ဟုံ
(၂၁) ခုိင္ညြတ္ျဖာ
(၂၂) မဏိဆံက်င္
(၂၃) အာသာ၀တီ၀တ္ဆံ
(၂၄) မဏိဦးျပည္း
(၂၅) ေဇာ္တစ္ခုိင္လုံး
(၂၆) မျပတ္ေကသာ
(၂၇) ဇမၺဴ႔သေျပသီး
(၂၈) ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ

စသည္တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္.

အဲဒါေတြက ဘာေတြလဲ ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳးစားရွာေဖြ မွတ္သားခ်င္ေပမယ္႔ ဘယ္လုိမွ မေတြ႔ႏုိင္ျဖစ္ေနပါတယ္.

ကူညီေပးႏုိင္မယ္႔ စာဆုိပညာရွင္မ်ားကုိ သိရွိလွ်င္ တစ္ဆင္႔ ေမးျမန္းျပန္ၾကားေပးဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ ခင္ဗ်ာ.

ဦး၀မ္ထိန္ ျပဳစုေရးသားတဲ႔ မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ႔ မဃေဒ၀လကၤာသစ္ၾကီး စာအုပ္ထဲမွာေတာ႔ ရတုခ်နည္း တစ္ခ်ိဳ႔ကုိ ေဆြးေႏြးထားတာ ၀မ္းသာအားရ ဖတ္ရပါတယ္. ဒါေပမယ္႔ က်န္တဲ႔ ရတုခ်နည္းေလးေတြကုိ ဆည္းပူးေလ႔လာခ်င္လု႔ိ သိတတ္ကၽြမ္းတဲ႔ မည္သူမဆုိ ေဆြးေႏြးပုိ႔ခ်ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ.

ဒါကေတာ႔ ရတုခ်နည္းတစ္ခ်ဳိ႔ကုိ ဦး၀မ္ထိန္က ေဆြးေႏြးထားတာပါ.

(၁) … နတ္ေစာင္းလကာၤ၊ ဤက်မ္းစာသည္။ ။ ၾကားနာမ၀၊ သုတပြားရန္၊ ဧကန္ျဖစ္လိမ္႔ အက်ိဳးတည္း။
(၁၅ လုံးခ် မဏိဥျပည္းခ်နည္း)

(၂) … ေနာက္မွာအစြန္း၊ ကုိးေယာက္ထြန္းသည္။ ။ ေမာ္ကြန္းတင္ျပ၊ မွတ္ၾကမင္းစဥ္ အက်ဥ္းတည္း။
(၁၁ လုံးခ် အာသာ၀တီ၀တ္ဆံခ်နည္း)

(၃) … လူ႔ရြာအတြင္း၊ သည္ေသမင္းႏွင္႔။ ။ ေသကြင္းတတ္သာျပီ တကား။
(ကား ႏွင္႔ခ်ေသာ ေနေရာင္ျခည္ေျပး ခ်နည္း)

(၄) … ပူဆာလြန္ကဲ၊ တရဲရဲသည္။ ။ ေလာင္စဲြတေခ်ေခ်ႏွင္႔သာ တမုံ႔။
(၉ လုံးခ် မဏိဆံက်င္ခ်နည္း)

(၅) … ေ၀းကြာတေစေစႏွင္႔သာ တမုံ႔။ … ေခ်ာက္ခ်ားတေမႊေမႊႏွင္သာ တမုံ႔။ … ဆင္းရဲတေပေပႏွင္႔သာ တမုံ႔။
(“ႏွင္႔သာတမုံ႔” ဟူ၍ သတ္တူသံတူ ကာရန္ခ်ျပီး စပ္ဆုိေသာ ေသာ္တာေရာင္ျခည္ခ်နည္း)

(၆) … ကြင္း၍ ေသရတတ္ဘိမူ။ … ကင္း၍ေကြရ တတ္ဘိမူ။ … ရွင္း၍ေနရ တတ္ဘိမူ။
(“ရတတ္ဘိမူ” ဟူ၍ သတ္တူသံတူ ကာရန္ခ်ျပီး စပ္ဆုိေသာ ေရႊေလာင္းျပန္ခ်နည္း)

(၇) … ဘယ္ေရြ႔ေနရမည္မသိ။ … ဘယ္ေန႔ ေသရမည္ မသိ။
(“ရမည္မသိ” ဟူ၍ ခ်ေသာ ေသာ္တာေရာင္ ခ်နည္း။ အသတ္မဲ႔ေသာေၾကာင္႔ “ေပါက္ျပဲခ်နည္း” ဟုလည္း ေခၚသည္။ “ေဖ်ာက္ဆိပ္လလယ္ခ်နည္း” ဟုလည္း ေခၚသည္။ ၂ ပုိဒ္စလုံး ပိုဒ္ေရ ၈၀ စီညီ၍ “ထူးဆန္းေထြလာခ်နည္း” ဟုလည္း ေခၚ၏။x

(၈) … က်မ္းညီေျဖာင္႔တန္းေစျပီး၍။ …. ခႏၶာခုိင္က်မ္းေစျပီး၍။ … လုိရာရည္မွန္းေစျပီး၍။ … ႏွလုံးရႊင္လန္းေစျပီး၍။
(ဤေလးပုိဒ္ကား “၍” ႏွင္႔ခ်ည္း ခ်သျဖင္႔ “ပုလဲသြယ္ခ်နည္း” ဟုေခၚ၏။)

(၉)
… ေလာကီကုိးရာ … ဦးထက္ဆင္ရသည္ဘုရား။
… ေဗာဓိမ်ိဳးလ်ာ … ဗုိလ္ေပါင္းရႊင္ပ်သည္ဘုရား။
… ေမာဠိစုိးကာ .. မတ္မ်ားတင္ၾကသည္ဘုရား။
(ဤသုံးပုိဒ္ကား ပထမပဒလုံးပုိဒ္စုံ၊ ၈၇ ပုိဒ္စီ ပါသျဖင္႔ “ထူးဆန္းေထြလာခ်နည္း” ဟု ေခၚဆုိ၏။)

(၁၀)
… ေတာ္ဒူးစနည္း … ေသတြင္း ငုတ္ငုတ္၀င္တကား။
… ေပါက္ထီးမုန္ေျပာင္ … ေသျခင္း ျပဳတ္ျပဳတ္စင္တကား။
… ရွစ္ဆယ္သံေတာင္ .. ေသမင္း ျဖဳတ္ျဖဳတ္ငင္တကား။
(ဤသုံးပိုဒ္သည္ ကုိယ္လုံးျပည္႔ခ်၊ ေနေရာင္ျခည္ေျပးခ်၊ ညြန္႔လန္းခ်နည္းမ်ား ျဖစ္၏။)

(၁၁) … မဟုတ္ေလာဟု၊ သေဘာအလုိ … ပါယ္တြင္နစ္သည္ မဟုတ္ေလာ။
(ဤကဲ႔သုိ႔ေသာ ခ်နည္းကုိ စမၸယ္ေရွ႔ခ်ီေနာက္ခ်နည္း ဟုေခၚသည္။)

(၁၂) မလဲြမွတ္ယုံ၊ ပါယ္ဘုံဌာန၊ ကမၼခဲြေ၀၊ ထုတ္ေဖြက်မ္းလာ၊ လကၤာစည္ၾကီး၊ ေဆာ္တီးထိန္႔ဆူ၊ ရွင္လူၾကားစိမ္႔၊ ထင္ရွားျပညႊန္းေပသတည္း။ ။
(ဤခ်နည္းမွာ ၃၅ လုံးပါေသာေၾကာင္႔ ဇမၺဴ႔သေျပသီးခ်နည္း ဟုေခၚတြင္သည္။)
ကဲ. အဲဒါပါပဲဗ်ာ.

ဟုိစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ေလးေတြေတာ႔ ေတြ႔ရပါတယ္. ဒါေပမယ္႔ အေသးစိတ္ကုိ ေဆြးေႏြးထားတာေလးေတြ ေလ႔လာခ်င္လုိ႔ပါ.

မိမိနဲ႔နီးစပ္ရာ စာေပပညာရွိေတြကို ေမးျမန္းျပန္ၾကားေပးႏုိင္ရင္၊ မိမိကုိယ္တုိင္ မသိခဲ႔ရင္ေတာင္ ဘယ္လုိစာအုပ္မ်ိဳးေတြ ေလ႔လာဖတ္ရႈသင္႔တယ္လုိွ႔ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးေပးႏုိင္ရင္ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ.

အားလုံးကုိ ခ်စ္ခင္ေလးစားလ်က္

ရန္ေအာင္

No comments: